Skip to content

Länkar Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2022-12-06, har följande policy aktualiserats.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga 

MKR Psykologtjänst i Skåne (nedan kallad ”PiS”) med organisationsnummer 556997-0519 och adress Östra Mårtensgatan 19, 223 61 Lund ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. PiS är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.  

Varför behandlar vi personuppgifter om dig? 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster, dvs. utföra neuropsykiatriska utredningar, ge behandling, utbildning, handledning eller rådgivning och fullgöra vårt uppdrag enligt avtal och lag. 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför? 

Vi samlar inte in fler, färre eller ovidkommande personuppgifter, än vad som behövs i förhållande till ändamålet med den vård vi ska ge. Det ska vara möjligt att förklara varför de olika uppgifterna behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. 

Vi tillhandahåller kommunikation via elektroniska tjänster i form av chattfunktion i vårt journalsystem Kaddio samt svarar på frågor via bl.a mejl. I denna process kommer du behöva registrera användaruppgifter (såsom namn, personnummer och övriga kontaktuppgifter) för att få tillgång till de elektroniska tjänsterna. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i chattfunktionen är att fullgöra avtalet med dig att tillhandahålla eventuell utredning/kontakt. 

Vi samlar dels in kontaktuppgifter (exempelvis namn, personnummer, adress och mejladress), dels känsliga uppgifter som behövs för att utföra psykologiska och psykiatriska tjänster samt för att genomföra neuropsykiatriska utredningar och behandlingar. Informationen lämnas huvudsakligen av dig som klient, men kan också komma från exempelvis annan vårdgivare, sammanhållen journalföring (NPÖ), Region eller liknande. Under utredningen samlar vi också in information från en anhörig till dig och detta gör vi enbart med ditt samtycke. Adressuppgifter kan samlas in från offentliga register för att säkerställa att vi har rätt uppgifter (tex adress eller telefonnummer). 

Vi använder inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.  

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.  

I fråga om känsliga personuppgifter använder vi oss av vårt journalsystem Kaddio som har särskilda behörighetskontroller, krypterade IP-adresser samt loggar programmet alla behandlare som hanterar dina personuppgifter. Säkerhetssystemen är utvecklade med integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för enskilds integritet. 

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till? 

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer (tex regionen, landsting, din vårdcentral eller behandlingsinstans), men vi gör detta endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som klient. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. 

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.  

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål. 

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig? 

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.  

Vi kan komma att behandla personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lagar, domar eller myndighetsbeslut (till exempel avseende krav från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO eller Socialstyrelsen). Detta sker med stöd av den rättsliga grunden Rättslig Förpliktelse. 

Varje behandling av personuppgifter ska ha uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Personuppgifterna får inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. De särskilda ändamål som personuppgifterna behandlas för ska vara tydliga och legitima och ha bestämts vid den tidpunkt då personuppgifterna samlades in. Att begränsa ändamålet för behandlingen av personuppgifter framgår av de grundläggande principerna (principen om ändamålsbegränsning). 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar och lagrar alla personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamåluppgifterna i fråga behandlas. Detta innebär att vi sparar uppgifterna så länge vi utför tjänsterna eller genomför utredningarna och behandlingar, samt den ytterligare tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter. 

Som privata vårdgivare går vi under arkivlagen. Vi ansvarar för att verksamhetens patientjournaler tas om hand så att obehöriga inte kan ta del av patientuppgifterna enligt Socialstyrelsens föreskrifter 6 kap. HSLF-FS. Ansvaret gäller i tio år efter det att sista anteckning gjorts i journalen. Som vårdgivare ska vi säkerställa att uppgifter i patientjournalen förvaras så att de är läsbara tills de gallras. 

Dina rättigheter 

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen samt patientdatalagen. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@mkrpis.se. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på info@mkrpis.se. 

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.   

Tillgång till personuppgifter  

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt journal- och registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.  

Tillgång till personuppgifter 

Som huvudregel har du som registrerad klient rätt att ta del av dina journalhandlingar. Om det skulle vara skadligt för dig att ta del av din journalhandling får den enligt lag inte lämnas ut. Därför gör den som är ansvarig för journalen, vilket ofta är den ansvarige läkaren, en prövning av samtliga utlämningar. 

Spärra journaluppgifter 

Patient har rätt att spärra journaluppgifter exempelvis vid sammanhållen journalföring, vilket medför att andra vårdgivare inte får åtkomst till den journalinformationen. 

Rättelse och radering  

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver spara uppgifterna enligt lag har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Denna rätt gäller dock inte ovillkorligt, utan undantag förekommer. 

Dataportabilitet 

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig. 

Begränsning av behandling  

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 

Rätt att inge klagomål och gör invändningar 

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.  

Kontakt 

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@mkrpis.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 046-13 11 16 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.mkrpis.se.