Skip to content

Länkar Allmänna villkor

Nedan Allmänna villkor har antagits av MKR Psykologtjänst i Skåne för Tjänster inom Psykologtjänst i Skåne den 15 november 2022 och uppdaterats den 24 mars 2023.

1. Inledande bestämmelser 

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som MKR Psykologtjänst i Skåne, orgnr 556997-0519, tillhandahåller i form av psykologiska och psykiatriska tjänster samt att genomföra neuropsykiatriska utredningar och behandlingar (Tjänsterna).

Tjänsterna är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska den allmänna vården anlitas genom att ringa SOS Alarm eller omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.

Kunden/patienten (Kunden) har muntligen eller skriftligen (via organisationens webbsida) beställt Tjänsterna från Psykologtjänst i Skåne.

Överenskommelsen om Kundens köp av Tjänsterna utgör tillsammans med dessa Allmänna villkor avtalet (Avtalet) mellan Psykologtjänst i Skåne och Kunden beträffande Kundens köp av, och Psykologtjänst i Skånes tillhandahållande av, Tjänsterna. Genom att beställa Tjänsterna anses Kunden ha godtagit dessa Allmänna villkor. Psykologtjänst i Skåne kan komma att ändra dessa Allmänna villkor från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på Psykologtjänst i Skånes hemsida, www.mkrpis.se. Ändringar i villkoren gäller för de Tjänster som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på̊ hemsidan.

2. Tjänsterna 

Tjänsterna består i psykologiska och psykiatriska tjänster samt att genomföra neuropsykiatriska utredningar och behandlingar.

Psykologiska och psykiatriska Tjänster som tillhandahålls är bland annat psykologisk och medicinsk behandling, rådgivning samt föräldrastöd. Alla Tjänster som erbjuds redovisas på organisationens hemsida.

Kunden måste vara minst 18 år för att beställa och nyttja Tjänsterna. Avseende barn under 18 år är det vårdnadshavaren som beställer Tjänsterna för barnets räkning.

3. Beställning och avbeställning 

Tjänsterna beställs genom att Kund vänder sig till Psykologtjänst i Skåne via www.mkrpis.se eller per telefon och beställer aktuell Tjänst.

Oavsett hur beställning gjorts, får Kunden en Bekräftelse från Psykologtjänst i Skåne. Genom denna Bekräftelse ingås Avtalet mellan Kunden och Psykologtjänst i Skåne. Kunden kan därvid ångra köpet inom 14 dagar från det att Bekräftelsen skapades. Mer information om ångerrätten finns på https://www.hallakonsument.se/lagar/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/.

Ångerrätt gäller dock inte för påbörjade och/eller genomförda samtal, utredningar, remisser till provtagning etc. vilka redan har skickats, samt för påbörjad behandling enligt vad som anges i punkt 2.

Avbokning eller ombokning av tid ska ske senast 24 timmar innan bokad tid. Om avbokning sker senare än 24 timmar innan bokad tid samt vid uteblivet besök så debiteras fullt betalt belopp för tjänsten.

Observera att ett drogbedömning/drogtest alltid görs som del av en neuropsykiatrisk utredning. Vid positivt provresultat ställs inte diagnos. Det neuropsykiatriska utlåtandet färdigställs utifrån inhämtad information. Fullt betalt belopp debiteras för tjänsten.

4. PiS åtaganden 

Psykologtjänst i Skåne ska leverera Tjänsterna i enlighet med för medicinsk behandling gällande lagar och föreskrifter (såsom bland annat hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355), Socialstyrelsens riktlinjer och policys), vetenskap och beprövad erfarenhet, samt god sed på marknaden.

Psykologtjänst i Skåne har för Tjänsternas tillhandahållande och därvid utredningar och behandlings utförande, erforderligt utbildad personal med den kompetens och erfarenhet som fordras, såsom legitimerade läkare, psykologer och sjuksköterskor.

Psykologtjänst i Skåne har för Tjänsternas utförande erforderliga försäkringar.

Psykologtjänst i Skåne är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg.  

5. Kundens åtaganden 

Kunden ansvarar för att vid försämring av det behandlade tillståndet, vända sig till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning på sjukhus.

Kunden ansvarar för att lämna korrekta uppgifter både vad avser kunduppgifter och vad avser vårduppgifter. Vidare ansvarar Kunden för att hålla uppgifterna korrekta och uppdaterade under den tid Tjänsterna tillhandahålls.

6. Priser och betalningsvillkor 

Tillämpliga priser finns angivna på Psykologtjänst i Skånes hemsida via www.mkrpis.se.

Psykologtjänst i Skåne erbjuder olika betalalternativ via Psykologtjänst i Skåne avtal med finansiella institut. Dessa alternativ presenteras på hemsidan.

7. Force majeure 

Om Psykologtjänst i Skåne förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt (inklusive strejk och lock-out), pandemi, eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av sådana omständigheter, ska detta medföra befrielsegrund som medför befrielse från att tillhandahålla Tjänst, samt befrielse från skadestånd och andra påföljder.

8. Ansvarsbegränsning 

Psykologtjänst i Skåne ansvarar inte för att Kund lämnar felaktiga uppgifter eller inte håller uppgifter uppdaterade och korrekta, såväl vad avser information om Kunden, som vad avser hälso- och vårdinformation.

Psykologtjänst i Skåne baserar sina utlåtanden och råd på de uppgifter som Kunden lämnar, den information som framkommer vid undersökningar och utredningar, samt de prover som tagits. Psykologtjänst i Skånes ansvar för korrekta utlåtanden, råd och behandling förutsätter bland annat att de uppgifter som lämnas överensstämmer med verkligheten och att provsvaren är riktiga.

Psykologtjänst i Skåne ansvarar inte för tekniska fel, störningar i eller tillgänglighet till elektroniska och digitala funktioner som eventuellt används. Inte heller för förlust av data, eller indirekt skada.

Såvitt inte annat följer av tvingande lag är Psykologtjänst i Skåne inte skyldig att utge någon ersättning för skada som vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från Psykologtjänst i Skånes sida. Skulle sådan skyldighet ändå föreligga till följd av tvingande lag, är Psykologtjänst i Skånes ansvar begränsat till ett belopp som motsvarar den ersättningen Kunden erlägger för Tjänsterna under ett år, såvida inte annat följer av tvingande lag. Psykologtjänst i Skåne är inte skyldigt att utge viten.

9. Dataskydd 

Psykologtjänst i Skåne är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med förfrågningar och Tjänsterna. Psykologtjänst i Skåne hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen, samt Psykologtjänst i Skånes personuppgiftspolicy för anställda.

10. Tillämplig lag och tvister 

Svensk rätt tillämpas på dessa Allmänna villkor samt Avtalet i övrigt. Vid tvist med anledning av Avtalet kan Kund vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. I övrigt ska tvist avgöras av allmän domstol med Lund tingsrätt som första instans. För synpunkter på vården kan Kund också vända sig till patientnämnden i aktuell region eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).